TICKETS
BOEK HIER!
per persoon
€ 12,99
Tickets
Tickets
myCityHunt - De speurtocht voor je smartphone

Privacybeleid

slechts
€ 12,99
p.p.
Basisinformatie

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder CityHunters GmbH & Co. KG (hierna: CityHunters).

CityHunters neemt jouw privacy zeer serieus en behandelt jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CityHunters heeft passende technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Desalniettemin kan een internetgebaseerde datatransmissie beveiligingslacunes vertonen. Een absolute bescherming kan daarom niet worden gegarandeerd. Het staat gebruikers van onze website dus vrij om persoonsgegevens op andere manieren, zoals bijv. telefonisch, aan ons door te geven.

Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website kunnen resulteren in wijzigingen in dit privacybeleid, raden wij je aan om het privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bijv. ‘persoonsgegevens’ of ‘verwerking’) zijn in art. 4 AVG te vinden.

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

CityHunters GmbH & Co. KG
Weinmarkt 1
90403 Neurenberg
Duitsland

CityHunters GmbH & Co. KG (Registratierechtbank Neurenberg, HRA 17564)
Persoonlijk aansprakelijke partner: CityHunters Verwaltungs-GmbH (geregistreerd kantoor: Nuremberg, Registratierechtbank, HRB 32748)
Management: Dr. Daniel Sekula & C.-Philipp Steiner

Functionaris voor gegevensbescherming

Bedrijven die permanent ten minste tien mensen in dienst hebben, die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, moeten een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen.
Aangezien CityHunters niet onder deze regeling valt, is er geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
Als je vragen over de gegevensbescherming bij CityHunters hebt, kun je via contact met ons opnemen.

Soorten verwerkte gegevens
 • Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummers)
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's)
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden)
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
Doel van de verwerking
 • Verstrekken van het online aanbod, de functies en de content ervan
 • Beantwoorden van contactverzoeken en communicatie met gebruikers
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Bereikmeting/marketing

Wij verwerken ook het volgende

 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van overeenkomst, duur, klantengroep)
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsoverzicht)

van onze klanten, geïnteresseerde partijen en zakenpartners voor het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Toepasselijke rechtsgrond

In overeenstemming met art. 13 AVG informeren wij je over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als in de gegevensbeschermingsverklaring de wettelijke basis niet wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is art. 6 Par. 1 Lit. a en art. 7 AVG, de wettelijke basis voor de verwerking met het oog op het vervullen van onze diensten, het implementeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is art. 6 Par. 1 Lit. b AVG, de wettelijke basis voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is art. 6 Par. 1 Lit. c AVG en de wettelijke basis voor de verwerking met het oog op het beschermen van onze legitieme belangen is art. 6 Par. 1 Lit. f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon het nodig maken om persoonsgegevens te verwerken, wordt art. 6 Par. 1 Lit. d AVG als rechtsgrondslag gebruikt.

Beveiligingsmaatregelen

Wij vragen je vriendelijk om je regelmatig op de hoogte te stellen van de content van ons privacybeleid. We zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen je informeren zodra de wijzigingen het nodig maken om mee te werken (bijv. om jouw toestemming te geven) of om andere individuele meldingen te ontvangen.

Samenwerking met contractverwerkers en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derde partijen) verstrekken, aan hen overdragen of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, dan gebeurt dit alleen op de volgende basis:

 • Een wettelijke machtiging (bijv. als de gegevens moeten worden overgedragen aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b AVG voor de uitvoering van het contract)
 • Jouw toestemming
 • Een wettelijke verplichting
 • Onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, etc.)

Als wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’, dan gebeurt dit op basis van art. 28 AVG.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of als dit in het kader van het gebruik van de diensten van derden of een openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden gebeurt, zal dit alleen plaatsvinden als dit wordt gedaan om aan onze (pre-)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van jouw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, zullen we de gegevens alleen verwerken of overdragen aan een derde land als de speciale vereisten van art. 44 e.v. AVG van toepassing zijn. Dit betekent dat de verwerking bijv. op basis van bijzondere garanties wordt uitgevoerd, zoals de officieel erkende instelling van een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan dat in de EU (bijv. voor de VS via het ‘Privacy Shield’) of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde ‘standaard contractbepalingen’).

Gebruiksgegevens, toegangsgegevens en logbestanden

CityHunters of onze hostingprovider, verzamelt data over de toegang tot de website vanwege zijn gerechtvaardigd belang (zie artikel 6, lid 1, lit. f. AVG) en slaat deze op de server van de website op als ‘serverlogbestanden’. Op deze manier worden de volgende gegevens gelogd:

 • Website bezocht
 • Datum en tijd van toegang
 • Hoeveelheid verzonden data in bytes
 • Bron/referentie van waaruit jij op de pagina bent gekomen
 • Browsertype en gebruikte versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres
 • Overige data en informatie, die dienen om gevaar af te wenden bij aanvallen op onze systemen

Serverlogbestanden laten geen conclusies toe over de betrokken persoon. Ze zijn om de volgende redenen nodig:

 • Om de functionaliteit van onze IT-systemen te waarborgen
 • Om de nodige informatie aan wetshandhavingsinstanties te verstrekken
 • Voor een correcte aanlevering van content voor onze website
 • Om de content van onze website en advertentiecampagnes te optimaliseren

De anonieme data van de serverlogbestanden worden maximaal 7 dagen gescheiden van alle persoonlijke gegevens bewaard en vervolgens verwijderd. Als data om bewijsredenen moeten worden bewaard, worden ze uitgesloten van verwijdering totdat het incident definitief is opgehelderd.

Hosting

De hostingdiensten die CityHunters gebruikt, dienen om de volgende diensten te bieden: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databaseservices, beveiligingsservices en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om deze online service te exploiteren.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, content gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod in overeenstemming met art. 6 Par. 1 Lit. f AVG in combinatie met art. 28 AVG (afsluiten contractverwerkersovereenkomst).

Bereikmeting & cookies

Deze website maakt voor pseudonieme bereikmeting gebruik van cookies, die door onze server of de server van een derde partij naar de browser van de gebruiker worden gestuurd. Cookies zijn bestanden, die op jouw eindapparaat worden opgeslagen. Jouw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt het gebruiksgemak en de veiligheid van deze website.

Als je niet wilt dat cookies voor bereikmeting op jouw eindapparaat worden opgeslagen, kun je het gebruik van deze bestanden hier weigeren:

Gangbare browsers bieden de instellingsoptie om cookies niet toe te staan.

Opmerking: het is niet gegarandeerd dat je zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website als je de juiste instellingen instelt om het gebruik van cookies te beperken.

CookieWat het doetToestemming
Noodzakelijke cookiesTechnisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om onze diensten te verlenen en kunnen daarom niet worden gedeactiveerd.
Statistische cookiesStatistische cookies worden gebruikt om anoniem het aantal en de duur van paginabezoeken, bouncepercentages en bezoekersstroom te meten. Deze pagina maakt gebruik van cookies van Google Analytics (zie paragraaf ‘Google Analytics’).
Toestaan
MarketingcookiesMarketingcookies worden gebruikt om de effectiviteit van reclamemaatregelen vast te leggen en te analyseren. Ze registreren klikaantallen, paginabezoeken en conversies. Deze pagina maakt gebruik van Google-Re’Marketing-cookies (zie paragraaf ‘Google-Re/Marketing-Services’).
Toestaan
Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

CityHunters zal jouw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven als dit wettelijk is toegestaan of als jij toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.
Persoonsgegevens omvatten alle informatie die wordt gebruikt om jouw identiteit vast te stellen en die naar jou kan worden herleid – bijv. jouw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Je kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Om onze online dienst te verbeteren, slaan we echter (zonder persoonlijke referentie) jouw toegangsgegevens tot deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijv. de bestanden en de webpagina's die je opvraagt, het type browser dat je gebruikt of de naam van jouw internetprovider. Door de gegevens anoniem te maken, is het niet mogelijk om over jouw persoon conclusies te trekken.

Contact

Wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via het contact- of aanvraagformulier, de e-mail, de telefoon of social media), worden de gegevens van de gebruiker met het oog op de afhandeling van de contactaanvraag en de afhandeling ervan in overeenstemming met art. 6 Par. 1 Lit. b AVG verwerkt. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (‘CRM-systeem’) of een vergelijkbaar systeem.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Titel/geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam van jouw werkgever of het bedrijf namens wie je een aanvraag indient
 • E-mailadres
 • Vast telefoonnummer (privé of zakelijk)
 • Mobiel telefoonnummer (privé of zakelijk)
 • Jouw woonstraat of de straat waar jouw werkgever gevestigd is
 • Jouw woonplaats of de locatie van het geregistreerde adres van jouw werkgever
 • Postcode van jouw woonplaats of de locatie van het hoofdkantoor van jouw werkgever
 • Woon- of vestigingsland van jouw werkgever

Persoonlijke gegevens worden vrijwillig verzameld en alleen voor zover jij de relevante informatie via het respectieve communicatiekanaal, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, verstrekt.
We zullen contactverzoeken verwijderen als ze niet langer nodig zijn. We bekijken deze noodzaak om de twee jaar. Verder zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen om ons dienstenportfolio en online aanbiedingen te optimaliseren en te analyseren in de zin van art. 6 Par. 1 Lit. f. AVG maakt deze website gebruik van de dienst ‘Google Analytics’, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van ‘cookies’ - tekstbestanden die op jouw eindapparaat worden opgeslagen. De informatie, die door de cookies wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google LLC voldoet inzake de gegevensbescherming aan de Europese wetgeving en is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Op deze website wordt anonimisering van IP-adressen gebruikt. Het IP-adres van de gebruikers wordt binnen de lidstaten van de EU, de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst ingekort. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres in eerste instantie volledig naar een server van Google in de VS verzonden en aldaar ingekort. Door deze verkorting wordt de persoonlijke referentie van jouw IP-adres weggelaten. Het door de browser verzonden IP-adres van de gebruiker wordt niet met andere gegevens, die door Google zijn opgeslagen, gecombineerd.

In het kader van de overeenkomst over bestelgegevens, die wij als websitebeheerder met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt deze laatste de verzamelde informatie om een evaluatie van het websitegebruik en de websiteactiviteit te maken en levert het diensten, die verband houden met internetgebruik.

De data, die namens ons door Google worden verzameld, worden gebruikt om het gebruik van onze online service door individuele gebruikers te evalueren, bijv. om rapporten over de website-activiteit te genereren om onze online service te kunnen verbeteren.

Je hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op jouw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in jouw browser in te stellen. Als jouw browser geen cookies toestaat, kan niet worden gegarandeerd dat je ook onbeperkt toegang tot alle functies van deze website hebt.

Bovendien kun je een browserplug-in gebruiken om te voorkomen dat de informatie, die door cookies wordt verzameld (inclusief jouw IP-adres) wordt verzonden naar en wordt gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt je naar de juiste plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief kun je door op deze link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te klikken, voorkomen dat Google Analytics data over jou op deze website verzamelt. Door op de bovenstaande link te klikken, download je een ‘opt-out-cookie’. Hiervoor moet jouw browser de opslag van cookies toestaan. Als je jouw cookies regelmatig verwijdert, moet je elke keer dat je deze website bezoekt opnieuw op de link klikken.
Hier vind je meer informatie over het gebruik van data door Google Inc.:

Google-Re/Marketing-Services

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, de optimalisatie en de efficiënte werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 Para. 1 Lit. f. AVG) gebruiken we de marketing- en remarketingdiensten (kortweg 'Google Marketing Services') geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (‘Google’). Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie om aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming te voldoen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Met de Google Marketing Services kunnen we de advertenties voor en op onze website beter afstemmen om gebruikers alleen advertenties te laten zien, die mogelijk bij hun interesses aansluiten. Als een gebruiker bijv. advertenties te zien krijgt voor producten, waarin hij of zij op andere websites is geïnteresseerd, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij toegang tot onze en andere websites waarop de Google Marketing Services actief zijn, een code rechtstreeks door Google gebruikt en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of codes, ook wel ‘web beacons’ genoemd) ingebed in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestandje, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden ingesteld, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke content hij geïnteresseerd is, op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van de online aanbod. Tevens wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics informeren dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledig naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen samengevoegd. Google kan de bovengenoemde informatie ook combineren met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties worden weergegeven.

Gebruikersgegevens worden in het kader van de Google Marketing Services pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijv. de naam of het e-mailadres van de gebruiker niet opslaat, maar de relevante data, die cookie-gerelateerd zijn, binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van Google de advertenties niet voor een specifiek geïdentificeerde persoon worden beheerd en weergegeven, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie die cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die door de Google Marketing Services over gebruikers wordt verzameld, wordt naar Google verzonden en op de servers van Google in de VS opgeslagen.

Eén van de Google Marketing Services die wij gebruiken, is het online advertentieprogramma ‘Google AdWords’. In het geval van Google AdWords ontvangt elke klant van AdWords een andere ‘conversiecookie’. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie, die via de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten, die zich hebben aangemeld voor het bijhouden van conversies. Adverteerders via AdWords komen dan voor het bijhouden van conversies het totale aantal gebruikers, dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een tag, te weten. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

We kunnen op basis van de marketingdienst ‘AdSense’ van Google advertenties van derden opnemen. AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnersites in staat te stellen om advertenties weer te geven op basis van bezoeken van gebruikers aan deze site of andere sites op internet. Wij kunnen ook de ‘Google Tag Manager’ gebruiken om de analyse- en marketingdiensten van Google in onze website te integreren en te beheren.

Bezoek voor meer informatie over het gebruik van data door Google voor marketingdoeleinden de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy

Als jij je wilt afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties via Google Marketing Services, kun je dit doen door de instel- en afmeldingsopties van Google te gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

Integratie van de diensten en de content van derden

Binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, de optimalisatie en de economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 Para. 1 Lit. f. GDPR), gebruiken wij content of diensten van derden, zoals video's of fonts (hierna uniform ‘content’ genoemd") om hun content en diensten te integreren.

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze content op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, aangezien zij zonder het IP-adres de content niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom nodig voor de weergave van deze content. We doen er alles aan om alleen dergelijke content te gebruiken waarvan de respectievelijke providers het IP-adres alleen gebruiken om de content te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als ‘web beacons’) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De ‘pixeltags’ kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden, andere details over het gebruik van ons online aanbod en kan ook aan dergelijke informatie van andere bronnen worden gekoppeld.

Vimeo

We kunnen de video's van het platform ‘Vimeo’ van de provider Vimeo Inc., Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA integreren. Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy. We willen erop wijzen dat Vimeo Google Analytics kan gebruiken en verwijzen naar de gegevensbeschermingsverklaring (https://www.google.com/policies/privacy) evenals opt-out opties voor Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van data voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

Youtube

Wij integreren de video's van het platform ‘YouTube’ van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Wij integreren de fonts (‘Google Fonts’) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Wij integreren de maps van ‘Google Maps’ van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De verwerkte data kunnen in het bijzonder IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming mogen worden verzameld (meestal in de context van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

OpenStreetMap

Wij integreren de maps van de dienst ‘OpenStreetMap’, die door de OpenStreetMap Foundation (OSMF) op basis van de Open Data Commons Open Database License (ODbL) worden aangeboden. Privacybeleid: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy. Voor zover wij weten, gebruikt OpenStreetMap gebruikersgegevens uitsluitend voor het weergeven van kaartfuncties en het tijdelijk opslaan van de geselecteerde instellingen. Deze data kunnen in het bijzonder IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming zullen worden verzameld (meestal in de context van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Verdere informatie is te vinden bij OpenStreetMap. Privacybeleid: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Twitter

Binnen ons online aanbod, kunnen functies en content van de dienst Twitter, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, worden geïntegreed. Dit kan content omvatten zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers hun goedkeuring van conten kunnen uiten of om de auteurs van de content of onze posts te volgen. Als de gebruikers lid zijn van het platform Twitter, kan Twitter de toegang tot de bovengenoemde content en functies aan de gebruikersprofielen daar toewijzen. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Binnen ons online aanbod, kunnen functies en content van de dienst Instagram, aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, worden geïntegreed. Dit kan bijv. content zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers hun favorieten met betrekking tot de content, de auteurs van de content kunnen uiten of zich kunnen abonneren op onze artikelen. Als gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram de toegang tot de bovenstaande content en functies aan het profiel van de gebruiker koppelen. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing

Binnen ons online aanbod, kunnen functies en content van Xing, aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, worden geïntegreed. Dit kan bijv. content zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen die gebruikers kunnen gebruiken om hun voorkeur ten aanzien van bepaalde content te tonen, om contact op te nemen met de auteurs van de content of om zich te abonneren op onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het platform Xing, kan Xing de toegang tot de bovengenoemde content en functies aan de gebruikersprofielen daar toewijzen. Privacybeleid van Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Social-media-plugins van Facebook

Vanwege ons legitieme belang bij de analyse, de optimalisatie en de werking van ons online aanbod (in de zin van art. 6 Para. 1 Lit. f. AVG), maakt deze website gebruik van Facebook Social Plugin, die wordt aangeboden door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). De integratie is te herkennen aan het logo van Facebook of de termen ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ in de kleuren van Facebook (blauw en wit). Informatie over alle plug-ins van Facebook vind je onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. voldoet inzake de gegevensbescherming aan de Europese wetgeving en is gecertificeerd onder de ‘Privacy Shield Agreement’: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

De plug-in brengt een directe verbinding tussen jouw browser en de servers van Facebook tot stand. De websitebeheerder heeft geen enkele invloed op de aard en de omvang van de data, die de plug-in naar de servers van Facebook Inc. verzendt. Informatie hierover vind je hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plug-in informeert Facebook Inc. dat jij als gebruiker deze website hebt bezocht. Het is mogelijk dat jouw IP-adres wordt opgeslagen. Als je tijdens jouw bezoek aan deze website bent ingelogd op jouw Facebook-account, wordt de hierboven genoemde informatie aan dit account gekoppeld.

Als je de functies van de plug-in gebruikt - bijvoorbeeld door een post te delen of te ‘linken’ - wordt de bijbehorende informatie ook naar Facebook Inc. doorgegeven.

Als jij wilt voorkomen dat Facebook. Inc. deze informatie aan jouw Facebook-account koppelt, log je uit bij Facebook voordat je deze website bezoekt en verwijder je de opgeslagen cookies. Via jouw Facebook-profiel kun je verdere instellingen maken voor de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden of het gebruik van jouw gegevens voor reclamedoeleinden weigeren. Je kunt hier de instellingen openen:

Welke data, met welk doel en in hoeverre Facebook verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instelmogelijkheden je hebt om jouw privacy te beschermen, vind je in het privacybeleid van Facebook. Deze vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Online aanwezigheid op social media

We onderhouden online aanwezigheid binnen de sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerde partijen en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders in ons privacybeleid vermeld, verwerken we de gegevens van gebruikers als ze met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijv. schrijft artikelen over onze online aanwezigheid of stuurt ons berichten.

Orderverwerking in de online winkel en het klantaccount

Wij verwerken in het kader van het bestelproces de gegevens van onze klanten in onze online winkel, om jou in staat te stellen om de gekozen producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals hun betaling, levering of uitvoering.

De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens en betalingsgegevens. De personen, die door de verwerking worden getroffen, zijn onder meer onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het verlenen van contractuele diensten in het kader van het exploiteren van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. Hiervoor gebruiken we sessiecookies voor de opslag van de inhoud van de winkelwagen.

De verwerking is gebaseerd op art. 6 Par. 1 Lit. b (Uitvoering van bestelprocessen) en c (Wettelijk verplichte archivering) AVG. De informatie, die als noodzakelijk is gemarkeerd, is vereist voor de totstandkoming en de uitvoering van het contract. We geven de gegevens alleen aan derden door in het kader van levering, betaling of in het kader van de wettelijke toestemmingen en verplichtingen aan juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit nodig is voor de uitvoering van het contract (bijv. op verzoek van de klant voor levering of betaling).

In het kader van registratie, hernieuwde aanmeldingen en het gebruik van onze onlinediensten slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de behoefte van de gebruiker aan bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij het nodig is om onze claims na te streven of als er in overeenstemming met art. 6 Para. 1 Lit. c GDPR een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Online betalingsmogelijkheden

CityHunters heeft componenten van Stripe op haar websites geïntegreerd. Stripe is een online betalingsdienstaanbieder. Stripe stelt gebruikers van onze website in staat om betalingen via een creditcard of een automatische incasso te doen.

De Europese werkmaatschappij van Stripe is Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin.

Indien de gebruiker tijdens het bestelproces in onze webwinkel kiest voor een creditcard of een automatische incasso als betaalmogelijkheid, worden de hieronder ingevulde (betalings)gegevens naar Stripe gestuurd. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokken persoon akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens, die nodig zijn voor het betalingsproces.

De persoonlijke gegevens, die in gecodeerde vorm naar Stripe worden verzonden, zijn meestal voor- en achternaam en, afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode, het creditcardnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode of de bankgegevens van de gebruiker, evenals andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonlijke gegevens, die door CityHunters aan Stripe worden verzonden, kunnen door Stripe aan kredietbeoordelingsbureaus worden doorgegeven. Deze doorgifte dient voor identiteits- en kredietcontroles. Stripe kan persoonsgegevens aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers doorgeven, indien dit nodig is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of indien de gegevens verwerkt dienen te worden ten behoeve van een bestelling.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn of haar toestemming aan Stripe voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens, die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor de (contractuele) afhandeling van betalingen.

Het huidige privacybeleid van Stripe is te vinden op https://stripe.com/de/privacy.

Abonnement op de nieuwsbrief

CityHunters biedt je een nieuwsbrief aan waarin wij je informeren over actuele evenementen en aanbiedingen. Als jij je wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet je een geldig e-mailadres opgeven. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en de onderstaande procedures.

Nieuwsbrieven worden verzonden door CityHunters zelf of via de mailingserviceprovider ‘MailChimp’, een platform voor het afleveren van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. De voorschriften m.b.t. de gegevensbescherming van de mailserviceprovider kunnen hier worden bekeken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de ‘Privacy Shield Agreement’ en voldoet daarmee ook aan het niveau van de Europese gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). De postorder-serviceprovider wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen volgens art. 6 Par. 1 Lit. f AVG en een orderverwerkingsovereenkomst volgens art. 28 Par. 3 P. 1 AVG. Het postorderbedrijf kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van nieuwsbrieven technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbrief ontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Het meten van succes: de nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd ‘web beacon’, d.w.z. een bestand in pixelformat dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of als we een mailingserviceprovider van hun server gebruiken. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en jouw systeem, evenals jouw IP-adres en tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de dienstverlening op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (te bepalen aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele nieuwsbrief ontvangers. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van de mailing service provider, indien gebruikt, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te begrijpen en om onze content aan hen aan te passen of om verschillende content te verzenden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.

Intrekking en beëindiging: je kunt joue toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en daarmee joue nieuwsbriefabonnement opzeggen. Na jouw annulering worden jouw persoonlijke gegevens verwijderd. Jouw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief vervalt tegelijkertijd. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt je de link voor opzegging.

Omgaan met opmerkingen en bijdragen

Als je een bijdrage of een opmerking op deze website achterlaat, wordt jouw IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in art. 6 Par. 1 Lit. f. AVG en dient onze veiligheid als websitebeheerder: als jouw opmerking in strijd is met de toepasselijke wetgeving, kunnen we hiervoor worden vervolgd.Daarom hebben we belang bij de identiteit van de auteur van de opmerking of bijdrage.

Gegevensbescherming voor apps

CityHunters verwerkt de sollicitatiegegevens alleen voor het doel en in het kader van het sollicitatieproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De verwerking van de gegevens van de sollicitant wordt uitgevoerd om te voldoen aan onze (pre-) contractuele verplichtingen binnen de sollicitatieprocedure in overeenstemming met art. 6 Par. 1 Lit. b. AVG. art. 6 Par. 1 Lit. f. AVG is van toepassing als de gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijv. in het kader van juridische procedures (in Duitsland is § 26 BDSG aanvullend van toepassing).

De sollicitatieprocedure vereist dat sollicitanten ons de sollicitatiegegevens verstrekken. Als we een online formulier aanbieden, worden de benodigde sollicitatiegegevens gemarkeerd of vloeien ze anderszins voort uit de functieomschrijvingen. Dit omvat in principe persoonlijke gegevens, post- en contactadressen en de documenten voor de sollicitatie, zoals sollicitatiebrief, cv en attesten. Bovendien kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door hun aanvraag bij ons in te dienen, gaan aanvragers akkoord met de verwerking van hun gegevens voor de doeleinden van de aanvraagprocedure in overeenstemming met het type en de reikwijdte die worden beschreven in deze verklaring voor de bescherming van gegevens.

Voor zover bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 Par. 1 AVG worden vrijwillig meegedeeld als onderdeel van de sollicitatieprocedure, de verwerking ervan wordt bovendien uitgevoerd in overeenstemming met art. 9 Par. 2 Lit. b AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals ernstig gehandicapte status of etnische afkomst). Voor zover bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 Par. 1 AVG wordt van sollicitanten gevraagd tijdens de sollicitatieprocedure, hun verwerking wordt ook uitgevoerd in overeenstemming met art. 9 Par. 2 Lit. a AVG (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens als dit nodig is voor de uitoefening van het beroep).

Indien verstrekt, kunnen sollicitanten ons hun sollicitatie sturen door middel van een online formulier op onze website. De gegevens worden in gecodeerde vorm naar ons verzonden volgens de nieuwste technologie die op dat moment beschikbaar is.

Kandidaten kunnen ons hun sollicitatie ook per e-mail sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet in gecodeerde vorm worden verzonden en aanvragers ervoor moeten zorgen dat ze zelf worden gecodeerd. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissiepad van de applicatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden daarom aan om in plaats daarvan een online formulier of de verzending per post te gebruiken. Dit komt omdat in plaats van te solliciteren via het online formulier en e-mail, sollicitanten nog steeds de mogelijkheid hebben om hun sollicitatie per post te sturen.

De door de sollicitanten verstrekte gegevens kunnen bij een succesvolle sollicitatie door ons worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsrelatie. Anders worden de gegevens van de sollicitanten verwijderd als de sollicitatie naar een jobaanbieding niet succesvol is. De gegevens van de sollicitanten worden ook verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe de sollicitanten op elk moment gerechtigd zijn.

Behoudens een gerechtvaardigde intrekking door de aanvragers, worden de gegevens na een periode van zes maanden verwijderd, zodat we eventuele vervolgvragen over de aanvraag kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen op grond van de Wet gelijke behandeling. Facturen voor eventuele reiskostenvergoeding worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingwetgeving.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

We verwerken gegevens in het kader van administratieve opdrachten en de organisatie van onze bedrijfsvoering, financiële boekhouding en het naleven van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken in het kader van onze contractuele dienstverlening. De basis voor verwerking is art. 6 Par. 1 Lit. c. AVG, art. 6 Par. 1 Lit. f. AVG. Klanten, geïnteresseerde partijen, zakenpartners en websitebezoekers worden geraakt door de verwerking. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. genomen die dienen om onze bedrijfsactiviteiten in stand te houden, onze opdrachten om onze diensten te voeren. De verwijdering van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie is in overeenstemming met de informatie vermeld in deze verwerkingsactiviteiten.

We maken gegevens openbaar of dragen gegevens over aan de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs of accountants, evenals andere externe instanties en betalingsdienstaanbieders.

Bovendien slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren van evenementen en andere zakenpartners op basis van onze zakelijke belangen, bijv. om op een later tijdstip contact met hen op te nemen. Deze veelal bedrijfsgerelateerde gegevens slaan wij permanent op.

Verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

CityHunters verwerkt en bewaart persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken of voor zover dit is voorzien door Europese wetgevers en toezichthouders of enige andere wetgever waaraan het is onderworpen.
Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland worden gegevens 6 jaar bewaard in overeenstemming met § 257 Para. 1 HGB en gedurende 10 jaar in overeenstemming met § 147 Par. 1 AO.
Als het doel van opslag niet langer van toepassing is of een voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met art. 17 en 18 AVG.

Rechten van de gebruiker
Recht op bevestiging

Volgens art. 15 AVG heb je het recht om een gratis bevestiging van CityHunters te vragen of er persoonsgegevens over jou worden verwerkt of niet. Om het recht op bevestiging uit te oefenen, kun je te allen tijde met een medewerker van CityHunters contact opnemen.

Recht op informatie

Voor zover wij persoonsgegevens over jou verwerken, heb je volgens art. 15 AVG, om op verzoek gratis informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens CityHunters over jou heeft opgeslagen. Verder heb je het recht om informatie op te vragen over:

 • het doel van de verwerking
 • de ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt
 • de geplande duur waarvoor persoonlijke gegevens worden opgeslagen
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Bovendien heeft de betrokkene het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte. Om het recht op toegang uit te oefenen, kun je te allen tijde met een medewerker van CityHunters contact opnemen.

Recht op correctie of aanvulling van gegevens

Als we persoonlijke gegevens over jou verwerken, heb je het recht om, in overeenstemming met art. 16 AVG, de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over jou en de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te eisen. Om het recht op rectificatie uit te oefenen, kun je te allen tijde met een medewerker van CityHunters contact opnemen.

Recht op verwijdering van gegevens

Als we persoonlijke gegevens over jou verwerken, heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen in overeenstemming met art. 17 AVG, op voorwaarde dat jouw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren (bijv. Gegevensbewaring). Gegevens die zijn opgeslagen door CityHunters worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als verwijdering niet mogelijk is omdat de gegevens vereist zijn voor toegestane juridische doeleinden, wordt de gegevensverwerking beperkt in overeenstemming met art. 18 AVG. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Om het recht op verwijdering uit te oefenen, kun je te allen tijde met een medewerker van CityHunters contact opnemen.

Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als wij persoonsgegevens over jou verwerken en jij vermoedt dat jouw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit volgens art. 77 AVG.

Herroepingsrecht

Als we persoonlijke gegevens over jou verwerken, heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken in overeenstemming met art. 7, Par. 3 AVG. Om het recht uit te oefenen om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, kun je te allen tijde met een medewerker van CityHunters contact opnemen.

Recht van bezwaar

Gebruikers van deze website kunnen hun recht uitoefenen om bezwaar te maken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in overeenstemming met art. 21 AVG op elk moment.
Als je informatie wilt corrigeren, blokkeren, verwijderen of informatie over de persoonlijke gegevens die over jou zijn opgeslagen wilt verkrijgen of als je vragen hebt over het verzamelen, het verwerken of het gebruiken van jouw persoonlijke gegevens of als je verleende toestemmingen wilt intrekken, neem dan via het e-mailadres contact op.

Wij ♥ stedelijke avonturen!Impressum