TICKETS
BOEK HIER!
per persoon
€ 12,99
Tickets
Tickets
myCityHunt - De speurtocht voor je smartphone

Algemene voorwaarden

slechts
€ 12,99
p.p.

§ 1 Toepassingsgebied

§ 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten tussen CityHunters GmbH & Co. KG (de verkoper) en een consument (de klant) in de versie, die op het moment van de bestelling geldig was.
§ 1.2 Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant de volgende algemene voorwaarden als bindend.
§ 1.3 Afzonderlijke kwesties, die afzonderlijk en individueel tussen de verkoper en de klant zijn overeengekomen, hebben alleen voorrang op de volgende bepalingen als deze afspraken schriftelijk zijn gemaakt.

§ 2 Basis van het contract

§ 2.1 Voor bestellingen via de website van de verkoper gelden de volgende regels voor het tot stand komen van de overeenkomst (www.mycityhunt.nl).
§ 2.2 De contractspartij is CityHunters GmbH & Co. KG met zijn kantoor aan de Weinmarkt 1 in 90403 Neurenberg, Duitsland.
§ 2.3 Na een succesvolle afronding van het bestelproces, dat op de website van de verkoper aan de klant wordt weergegeven, dient de klant een bindend contract in.
§ 2.3.1 Het bestelproces verloopt in drie stappen: selectie van de gewenste tickets, invoer van de persoons- en betalingsgegevens, bevestiging van de bestelling.
§ 2.4 Het contract komt na aanvaarding door de verkoper tot stand. De aanvaarding dient schriftelijk te geschieden. Hiervoor ontvangt de klant een aankoopbevestiging per e-mail.
§ 2.5 De beschrijvingen en de gedetailleerde informatie over de aangeboden speurtochten en andere rondleidingen door de stad op de website van de verkoper, vormen van de kant van de verkoper geen juridisch bindend contractaanbod.

§ 3 Betaling en prijzen

§ 3.1 De vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW.
§ 3.2 De tickets worden in digitale vorm verzonden naar het e-mailadres, dat de koper tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
§ 3.3 De betaling van de kant van de koper kan met een creditcard of met PayPal worden gedaan.
§ 3.4 De aanspraak van de verkoper op betaling is geldig op het moment van de succesvolle afronding van het bestelproces door de klant.

§ 4 Omvang van de diensten

§ 4.1 De content van de aankoopbevestiging bepaalt de omvang van de contractuele prestatie. Onderpandovereenkomsten of wijzigingen, die de reikwijdte van de contractuele prestatie wijzigen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.
§ 4.2 Door een ticket te kopen, verkrijgt de klant het recht op een éénmalig, in tijd beperkt gebruik van het ticket voor de zelfstandige uitvoering van de geboekte speurtocht of de stadstour voor louter privédoeleinden. Voor het commerciële gebruik en de doorverkoop van het ticket of de geboekte dienst is een schriftelijke toestemming van de verkoper vereist.
§ 4.3 Tenzij anders is overeengekomen, is de geldigheidsduur voor tickets 6 maanden en voor vouchers 24 maanden.
§ 4.4 Als de klant het gekochte ticket inwisselt door de ticketcode in het online formulier in te voeren, is het ticket 48 uur actief en kan het binnen dit tijdsbestek worden gebruikt. Na het verstrijken van de gebruiksperiode wordt de verkoper geacht de dienst te hebben verricht.
§ 4.5 Informatie vervat in reclamemateriaal, hetzij in elektronische, gedrukte of enige andere vorm, heeft geen bindend effect op het contract. Dit geldt ook voor de informatie, die op de website van Verkoper wordt aangeboden, tenzij dergelijke informatie expliciet als onderdeel van de dienst wordt aangemerkt.
§ 4.6 Wijzigingen of afwijkingen van individuele diensten van de overeengekomen content van het contract, die noodzakelijk worden na het sluiten van het contract, zullen door de verkoper onmiddellijk aan de klant worden meegedeeld. Indien de overeengekomen content van het contract door de wijzigingen niet of slechts onbeduidend wordt beïnvloed, heeft de klant vanwege deze afwijkingen geen recht op opzegging.
§ 4.7 de vouchers van myCityHunt worden voor een bepaald aantal deelnemers uitgegeven. Als een voucher wordt ingewisseld voor een kleiner aantal deelnemers, vervalt het recht om het resterende deelnemerscontingent in te wisselen.

§ 5 Levering

§ 5.1 Tenzij anders vermeld, kunnen alle aangeboden speurtochten en tours door de stad door de klant onmiddellijk na ontvangst van het elektronische ticket worden gebruikt.
§ 5.2 Het ticket dat nodig is voor het gebruik van de aangeboden diensten wordt direct na het succesvol afronden van het bestelproces per e-mail naar de klant gestuurd. Hetzelfde geldt voor de aankoop van vouchers.
§ 5.3 In individuele gevallen kunnen er bij het elektronisch verzenden van het ticket vertragingen van maximaal 12 uur optreden, wat door de klant moet worden geaccepteerd.
§ 5.4 In individuele gevallen kan de de e-mail met het ticket automatisch in de zogenaamde spam-map van de e-mailinbox worden geplaatst. De klant is verplicht om alle mappen van zijn e-mailinbox zorgvuldig te controleren.
§ 5.5 Indien de klant, ondanks het succesvol afronden van het bestelproces op de website van de verkoper, binnen 12 uur geen ticket per e-mail heeft ontvangen, is hij/zij verplicht de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. De verkoper zal dan onmiddellijk proberen het ticket opnieuw elektronisch te verzenden.

§ 6 Eigendomsrecht en auteursrechtbescherming

§ 6.1 Alle door de verkoper geleverde diensten, in het bijzonder de puzzels en opdrachten/ideeën, tours enz., inclusief afzonderlijke onderdelen daarvan, zijn en blijven eigendom van de verkoper. Door het betalen van de overeengekomen prijs verkrijgt de klant slechts het gebruiksrecht voor het overeengekomen doel.
§ 6.2 Tenzij anders met de verkoper is overeengekomen, mag de klant de diensten alleen zelf gebruiken en alleen voor de duur van het contract (zie § 4.2 ev). Elk verder gebruik, overdracht aan derden of hergebruik van de ideeën van de verkoper door de klant, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan.
§ 6.3 Voor het gebruik van de door de verkoper geleverde diensten, die verder gaan dan het oorspronkelijk overeengekomen doel en de omvang van het gebruik, is - ongeacht of deze dienst auteursrechtelijk beschermd is - de toestemming van de verkoper vereist.
§ 6.4 Het gebruik, duplicatie of openbaarmaking van de content van het evenement van de verkoper is verboden en kan juridische gevolgen, in het bijzonder schadeclaims, hebben. Dit geldt ongeacht of het voor privé- of zakelijke doeleinden is.
§ 6.5 Elke overtreding van copyright regels zal zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk worden vervolgd.

§ 7 Aansprakelijkheid

§ 7.1 De uitvoering van of deelname aan één van de aangeboden tours is voor eigen risico van de klant. Iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade aan de zijde van verkoper is uitgesloten.
§ 7.2 Indien voor de uitvoering van de dienst door de verkoper huurmateriaal aan de klant wordt verstrekt, is de klant voor zover deze het gevolg is van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik aansprakelijk voor de schade of het verlies van dit materiaal.
§ 7.3 De verkoper verbindt zich ertoe om de aangeboden diensten nauwgezet te plannen en te ontwikkelen in overeenstemming met de plichten van een verstandig zakenman.
§ 7.4 De aansprakelijkheid van de verkoper wordt uitsluitend beheerst door de schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen. Alle claims, die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend - inclusief claims voor schadevergoeding, ongeacht hun rechtsgrondslag - zijn uitgesloten, tenzij ze gebaseerd zijn op een opzettelijke of een grove nalatige contractbreuk van de verkoper, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende agent.

§ 8 Garantie

§ 8.1 Als er tijdens de gebruiksperiode prestatieproblemen optreden, waarvoor de verkoper verantwoordelijk is of als de service in het contract niet door de verkoper wordt geleverd, moet de klant de verkoper binnen de gebruiksperiode op de hoogte stellen van deze omstandigheid (zie § 4.2 ff.).
§ 8.1.1 De klant is verplicht om eerst herstel te eisen door een redelijke termijn te stellen.
§ 8.1.2 De verkoper kan ook een oplossing bieden door een gelijkwaardige vervangende dienst te verlenen, die pas op een later tijdstip wordt verleend.
§ 8.1.3 De verkoper kan de remedie weigeren als dit een onevenredige inspanning vereist.
§ 8.2 Bedieningsfouten veroorzaakt door de klant, zoals het gebruik van ongeschikte software of hardware (in het bijzonder mobiele terminals zonder gps of data-ontvangst), onvoldoende ontvangst van mobiele telefoons of onvoldoende datavolume evenals alle andere serviceonderbrekingen waarvoor de klant schuld heeft, maken uitdrukkelijk geen deel van de garantieovereenkomst uit.

§ 9 Schadevergoeding

§ 9.1 De contractpartijen komen overeen dat elke vordering tot schadevergoeding tegen de verkoper, ongeacht de juridische gronden, beperkt is tot de overeengekomen totale prijs voor de verkochte dienst.
§ 9.2 Aanspraken op schadevergoeding door de klant, in het bijzonder wegens onmogelijkheid tot nakoming, positieve schending van claims, nalatigheid bij het contracteren, gebrekkige, vertraagde of onvolledige uitvoering of wegens onrechtmatige daad, zijn tenzij ze gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van het onderdeel van de verkoper uitgesloten.

§ 10 Publicatie van namen, beeld- en geluidsmateriaal

§ 10.1 De deelnemers komen overeen dat de verkoper afbeeldingen en geluidsopnames, die door deelnemers of de verkoper tijdens de speurtochten of soortgelijke activiteiten zijn gemaakt, mag publiceren voor commerciële doeleinden van de verkoper.
§ 10.2 Indien een deelnemer niet akkoord gaat met de publicatie van beeld- of geluidsopnames waarin hij of zij duidelijk herkenbaar is, dient tussen de betreffende deelnemer en de verkoper een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst te worden gemaakt over de wijze van gebruik van het opgenomen materiaal.
§ 10.2.1 Indien beeldmateriaal van de betreffende deelnemer is gebruikt voor betaalde reclamedoeleinden, in het bijzonder gedrukte media, reclamevideo's of online reclamecampagnes, kan de deelnemer de toestemming worden geweigerd om de betreffende reclamemedia terug te roepen.

§ 11 Herroepingsrecht van de klant als consument

§ 11.1 Consumenten hebben een wettelijk herroepingsrecht.
§ 11.2 Een consument is elke natuurlijke persoon, die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.
§ 11.3De klant heeft als consument het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingsperiode begint met de succesvolle afronding van het bestelproces op de website van de verkoper.
§ 11.4 Om het contract te herroepen, volstaat het om binnen de herroepingstermijn een informele e-mail met de herroepingsverklaring naar [email protected] te sturen. Het contract wordt als herroepen beschouwd zodra de verkoper de verklaring van herroeping ontvangt.
§ 11.5 Als gevolg van de herroeping zal de verkoper de overeengekomen prijs volledig aan de klant terugbetalen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs slechts gedeeltelijk terug te betalen indien de klant al delen van de overeengekomen dienst heeft gebruikt.
§ 11.6 Het herroepingsrecht van de klant vervalt voortijdig als de klant of een derde de ticketcode al heeft geactiveerd in het online formulier dat door de verkoper binnen de herroepingsperiode wordt verstrekt (zie § 4.4).

§ 12 Toepasselijk recht

Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en de verkoper, op vragen over de geldigheid van het gesloten contract en op de voor- en nawerking ervan.

§ 13 Bevoegde rechtbank

Neurenberg (Duitsland) is aangewezen als de bevoegde rechtbank voor alle geschillen, die direct of indirect tussen de verkoper en de klant ontstaan.

§ 14 Aanvullende afspraken/schriftelijke vorm

Aanvullende afspraken dienen schriftelijk te worden gemaakt.

§ 15 Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze ‘Algemene Voorwaarden’ ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op het bindende karakter van de overige bepalingen en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling, die de betekenis en het doel ervan het dichtst benadert.

26.05.2021

Wij ♥ stedelijke avonturen!Impressum